M I L L  H I L L  T R O P H Y

Uppslaget till MILL HILL TROPHY väcktes vid en golfrunda på Mill Hill Golf Club den 29 november 1990. Deltagare var Anders Söderlund, Owe Johansson och Börje Carlsson.

På hål 11 på denna bana hittade Börje den golfbricka som för all framtid skall bäras av innehavaren av MILL HILL TROPHY.

De följande dagarna mognade idén och den 2 december i rum 14 på Cottesmore Golf & Country Club hölls ett första möte.
På S:t Andrews pub i Stockholm, den 20 december samma år, beslutades om handlingsplaner och Stadgarna fastställdes.
Vid arrangemang kring MILL HILL TROPHY skall vi spela golf och ha trevligt tillsammans.

Segrare i stiftarnas första tävling om MILL HILL TROPHY blev Anders.
 

Utdrag ur stadgarna:

STADGAR AVSEENDE DELTAGANDE

Rätt att deltaga i Mill Hill Trophy har den som 1990-12-31 är eller har varit anställd i något av Konsultgruppen Merits bolag och har officiellt handicap 36,0 eller lägre.

Inval av nyanställda i Merit i deltagargruppen efter 1990 beslutas av stiftarna (full enighet).

Om Merit upphör som bolag i sin nuvarande omfattning kan stiftarna besluta att anställda i ett eventuellt nybildat bolag med personal huvudsakligen från Merit kan inväljas i deltagargruppen (full enighet).

Samtliga som 1990-12-31 är eller har varit anställda i något av Konsultgruppen Merits bolag har i januari 1991 erhållit brev innehållande information om MHT. Den som vid denna tidpunkt ej har 36,0 eller lägre i officiellt hcp kommer ej att inbjudas till tävling om MHT. Denne ansvarar själv för att, om han/hon uppnår 36,0 i hcp och vill vara med i MHT, meddela detta till någon av stiftarna varefter inbjudan kommer att utsändas.

Vid arrangemang kring MHT skall, förutom vid årlig middag, endast deltagarna vara närvarande.