M I L L H I L L T R O P H Y - S T A D G A R

Fastställda 1991-11-28

 

STADGAR AVSEENDE STIFTARNA OCH STIFTARNAS ANSVAR

 • Stiftare = Anders Söderlund, Owe Johansson och Börje Carlsson
 • Endast stiftarna får ändra stadgarna (full enighet)
 • Stiftargruppen skall alltid bestå av tre personer
 • Stiftare kan avsäga sig uppdraget. Kvarvarande stiftare inväljer då ny stiftare. Stiftare måste ingå i spelargruppen
 • Årsmöte skall hållas den 29 november varje år, eller så nära detta datum som möjligt. Deltagare är stiftarna, innehavare av MHT samt föregående innehavare av MHT
 • Vid årsmötet skall alltid behandlas:
  Stadgeändringar
  Ekonomiska frågor
  Regeltolkningar
  Byte av befattningar inom stiftargruppen
 • Stiftarnas befattningar:
  Tre befattningar finns inom stiftargruppen: President, Captain och Secretary.
  Befattningarna som President och Captain skall vid varje årsmöte skiftas mellan Anders och Owe.
  Befattningen som Secretary ändrades vid årsmötet 1991-11-28 till ständig Secretary och Börje innehar denna befattning
 • Stiftarnas ansvarsområden:
  Presidenten ansvarar för prisinköp, gravering av priser, prisutdelningar och ekonomiska frågor
  Captain ansvarar för tävlingsarrangemangen och att inbjudningar utsänds
  Secretary ansvarar för protokollhantering, scorekort och resultatsammanställningar
 • Stiftarna skall arrangera minst en fest i golfmiljö per år för medlemmar inklusive respektive

 

STADGAR AVSEENDE DELTAGANDE

 • Rätt att deltaga i Mill Hill Trophy har den som 1990-12-31 är eller har varit anställd i något av Konsultgruppen Merits bolag och har officiellt handicap 36 eller lägre
 • Inval av nyanställda i Merit i deltagargruppen efter 1990 beslutas av stiftarna (full enighet)
 • Om Merit upphör som bolag i sin nuvarande omfattning kan stiftarna besluta att anställda i ett eventuellt nybildat bolag med personal med personal huvudsakligen från Merit kan inväljas i deltagargruppen (full enighet)
 • Samtliga som 1990-12-31 är eller har varit anställda i något av Konsultgruppen Merits bolag har i januari 1991 erhållit brev innehållande information om MHT. Den som vid denna tidpunkt ej har 36 eller lägre i officiellt hcp kommer ej att inbjudas till tävling om MHT. Denne ansvarar själv för att, om han/hon uppnår 36 i hcp och vill vara med i MHT, meddela detta till någon av stiftarna varefter inbjudan kommer att utsändas
 • Vid arrangemang kring MHT skall, förutom vid årlig middag, endast deltagarna vara närvarande

 

STADGAR AVSEENDE ARRANGEMANG AV TÄVLING

 • Tävling om MILL HILL TROPHY skall anordnas två gånger per år
 • Ansvarig för arrangemanget (=arrangören) är innehavaren av MHT
 • Inbjudas skall samtliga som enligt stadgarna har rätt att deltaga i MHT-tävling
 • Minst 4 månader skall gå mellan varje tävling
 • Minst 3 deltagare för godkänd MHT-tävling
 • Minst tre tävlingsrundor varav minst två måste vara 18-hålsrundor för godkänd MHT-tävling
 • Kallelse till tävling skall göras minst två månader före tävlingsdag
 • Arrangör måste få tävlingsarrangemangen godkända av stiftarna. Möte med minst 2 stiftare + arrangör
 • Om arrangör ej följer uppställda stadgar utesluts denne från allt vidare deltagande i MHT och hans namn 'överkryssas' på vandringspriset. Stiftarna tar i detta fall över den uteslutne arrangörens uppgifter
 • Minst en av stiftarna skall deltaga i varje tävling. Vid laga förfall kan dock arrangör ersätta stiftare
 • Avgående innehavare av MHT anordnar middag högst en månad efter genomförd tävling för överlämnande av MHT

 

STADGAR AVSEENDE TÄVLINGSSPELET

 • Vid spel om MHT måste handicapkort medföras. Deltagare som ej medför giltigt hcp-kort får deltaga men kan ej vinna MHT. För att få deltaga skall han dessutom bjuda samtliga övriga deltagare på öl
 • Startordning skall arrangeras/lottas så att om möjligt under varje turnering alla skall spela tillsammans med alla
 • Tid och plats för tillkännagivande/lottning av startordning måste meddelas deltagare senast 4 timmar före första utslag
 • Startordning skall meddelas senast en halv timma före första utslag
 • Sista tävlingsrunda i varje turnering skall startordning vara enligt deltagarnas placering i tävlingen
 • Innehavare av ledartröja ingår alltid i första boll och gör första utslag
 • Ansvarig för startordning är Captain
 • Om deltagare ej infinner sig till spel senast 1 minut före första utslag får han ej deltaga i denna tävlingsrunda
 • Om deltagare ej (av stiftarna godkänd anledning) kan deltaga i samtliga tävlingsrundor skall resultat räknas för de kompletta rundor han deltagit i
 • Strävan skall vara att spelgrupperna består av fyr- och tre-bollar
 • Arrangör och närvarande stiftare beslutar om spelplanering. Lokala regler och avstängning av bana är giltiga skäl för förändring av spelplan. Presidenten har utslagsröst
 • Svenska Golfförbundets regler jämte lokala bestämmelser gäller vid spel om MHT
 • Domare och beslutsfattare avseende golfregler är deltagare med lägst hcp i bollen
 • I varje boll skall scorekort föras enligt svenska Golfförbundets regler. Scorekorten skall efter tävling signeras av respektive deltagare
 • Den som leder tävlingen om MHT skall vid spel bära ledartröja. Första tävlingsrundan bärs denna av innehavaren av MHT. Om flera deltagare efter en spelrunda erhållit samma tävlingspoäng avgörs genom lottning vem som skall bära ledartröjan vid nästa runda
 • Vid första utslag i varje tävlingsrunda gäller pilsnerboll för samtliga deltagare utom för innehavaren av ledartröjan
 • Om utslag ej passerar röd tee gäller att spelaren skall bjuda deltagarna i bollen på öl efter matchen. För damer gäller att bollen skall slås minst lika långt som avståndet mellan gul och röd tee

 

STADGAR AVSEENDE POÄNGBERÄKNING

Per tävlingsrunda erhålles tävlingspoäng enligt följande:

 • Högsta poäng (enligt poängbogey-systemet) ger 0,8 tävlingspoäng. Om flera deltagare uppnår samma poäng får var och en 0,8 tävlingspoäng.
  Tävlande med poäng = segerpoäng - 1 får 0,4 tävlingspoäng
  Tävlande med poäng = segerpoäng - 2 får 0,3 tävlingspoäng
  Tävlande med poäng = segerpoäng - 3 får 0,2 tävlingspoäng
  Tävlande med poäng = segerpoäng - 4 får 0,1 tävlingspoäng
 • Varje vunnet hål ger 0,1 tävlingspoäng. Vinnare av ett hål är den som har minst antal slag, korrigerat efter handicap, oavsett om spelpoäng erhållits eller ej. Hålsegern delas om flera deltagare har lika många slag (efter hcp-korrigering)
 • Fyra hål har utvalts: Hålen med index = 1, 6, 13 och 18. Om tävlingsrundan består av 9 hål finns endast två 'viktiga' hål. Spelare med högsta poäng på vart och ett av dessa hål erhåller 0,5 tävlingspoäng. Tävlingspoängen delas om flera deltagare får samma poäng. Om ingen deltagare erhåller poäng på hålet utdelas ej tävlingspoäng
 • Birdie ger tävlingspoäng enligt följande:
  Om spelaren har hcp < 7 ger birdie ingen tävlingspoäng.
  Om spelaren har hcp > 6 ger birdie 0,02 tävlingspoäng per hcp > 6 dvs hcp 7 ger 0,02, hcp 8 ger 0,04 osv tom hcp 36 som ger 0,6 tävlingspoäng
 • Eagle, albatross och hole-in-one ger alla 1 tävlingspoäng
 • Om tävlande på ett hål erhåller "minus-poäng" enligt poängbogeysystemet skall dennes tävlingspoäng minskas med 0,05
 • Om tävlande i en tävlingsrunda totalt hamnat på tävlingspoäng < 0 skall dennes tävlingspoäng vara 0
 • TOTALSEGRARE och vinnare av MILL HILL TROPHY blir den som efter alla tävlingsrundorna sammanlagt erhållit flest tävlingspoäng. Vid lika resultat (5 decimalers noggranhet) mellan två eller flera deltagare sker särspel via puttning: Utslagstävling (sudden death), ej hcp-korrigerad. Bollen skall placeras minst 5 m från hål. Captain placerar bollen. Högst hcp spelar ut första bollen. Om fler bollar måste spelas spelar den med näst högst hcp ut på andra bollen osv. Tävlingsansvarig för särspelet är Captain.

 

STADGAR AVSEENDE PRISER

 • Segrare vid spel om MILL HILL TROPHY får en inteckning i vandringspriset MILL HILL TROPHY. Segrarens namn, speldatum samt plats för tävlingen ingraveras
 • Segraren skall förvara MILL HILL TROPHY fram till nästa speltillfälle
 • Segraren erhåller en 'kopia' av MILL HILL TROPHY som får behållas
 • Segraren erhåller MILL HILL -golfbrickan (vandringspris) att bäras på golfbagen fram till dess att ny segrare korats (se vidare nedan)
 • MILL HILL TROPHY kan aldrig vinnas för evigt
 • Varje deltagare i tävling om MHT erhåller en plakett med speldatum och plats för tävlingen ingraverat
 • Plaketter, MILL HILL -golfbricka samt 'kopia' av MILL HILL TROPHY utdelas i samband med tävlingens avslutningsceremoni
 • Innehavare av MHT måste till tävling om MHT medföra MILL HILL TROPHY. Om han glömmer detta skall han bjuda samtliga deltagare på öl varje kväll under tävlingen
 • Innehavare av MHT måste alltid vid golfspel medföra MILL HILL- golfbrickan väl synlig på sin golfbag. Om någon deltagare påträffar MHT-innehavaren spelande golf utan bricka är MHT-innehavaren skyldig att bjuda observerande deltagare på öl
 • Vid förlust av MILL HILL -golfbrickan är innehavaren skyldig att anskaffa en ny

 

STADGAR AVSEENDE KOSTNADER

 • Varje deltagare står vid varje arrangemang fullt ut för sina kostnader

 

ÖVRIGA STADGAR

 • Öl kan bytas mot vin eller annan dryck beroende på lokala förhållanden. Stiftarna beslutar om detta före tävlingsstart

  Till Mill Hill startsida